Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 CryptoKlikker.nl: gevestigd te Bussum

1.2 Website: De website van CryptoKlikker.nl, te bereiken onder het domein cryptoklikker.nl en subdomeinen

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website

1.4 Account: de persoonlijke omgeving van Gebruiker op de Website

1.4 Overeenkomst: de bestaande overeenkomst tussen Gebruiker en CryptoKlikker.nl

1.5 CryptoCredits: de door Gebruiker via Website op te sparen punten

1.6 Inloggegevens: Combinatie van gebruikersnaam of emailadres en wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Account

1.7 Tegoed: Opgespaarde CryptoCredits in het Account van de Gebruiker

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en gebruik van de Website

2.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig als CryptoKlikker.nl hier uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch toestemming voor heeft gegeven

Artikel 3. Account en registratie

3.1 Om de Website te kunnen gebruiken dient Gebruiker via de Website een Account te registreren

3.2 Registratie is enkel toegestaan voor Gebruikers die:

3.3 Het is niet toegestaan meerdere accounts per persoon, IP-adres of huishouden te registreren

3.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen, bewaren en beveiligen van de Inloggegevens. CryptoKlikker.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik van Inloggegevens en mag er van uit gaan dat de Gebruiker die inlogt op de Website daadwerkelijk de Gebruiker is

3.5 Bij vermoeden van diefstal van Inloggegevens dient Gebruiker zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen of CryptoKlikker.nl op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden

3.6 CryptoKlikker.nl behoudt ten alle tijde het recht het Account en bijbehorende CryptoCredits zonder opgaaf van redenen te verwijderen

Artikel 4. Verdienen van CryptoCredits

4.1 Gebruiker kan CryptoCredits verdienen onder andere door het lezen van commerciele mailings

4.2 Op de Website en in de mailings staat duidelijk aangegeven hoeveel CryptoCredits verdient kunnen worden

4.3 CryptoKlikker.nl behoudt ten alle tijde het recht de aangegeven CryptoCredits niet toe te kennen aan Gebruiker

Artikel 5. Mailings

5.1 Gebruiker kan CryptoCredits verdienen door het lezen van commerciele mailings van CryptoKlikker.nl. Bij registratie geeft Gebruiker toestemming herhaaldelijk mailings te ontvangen van CryptoKlikker.nl

5.2 Gebruiker kan de CryptoCredits enkel verdienen door op de daarvoor bestemde afbeelding of knop in de mailing te drukken. Indien de Gebruiker niet klikt op deze knop worden er geen CryptoCredits toegekend

5.3 Gebruiker behoudt het recht zich uit te schrijven van deze mailings, via het daarvoor bestemde elektronische formulier in het Account

Artikel 6. Uitbetalen van CryptoCredits

6.1 Gebruiker kan enkel kiezen uit verscheidene, door CryptoKlikker.nl aangegeven cryptomunten om Tegoed naar uit te betalen

6.2 CryptoKlikker.nl bepaald op het moment van uitbetalen de koers van door Gebruiker gekozen cryptomunt

6.3 CryptoKlikker.nl zal het Tegoed uitkeren indien minimaal aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

6.4 Tegoed is niet overdraagbaar aan een ander Account of Gebruiker

6.5 CryptoKlikker.nl doet haar best om uitbetalingsverzoeken binnen een periode van drie maanden af te handelen. CryptoKlikker.nl geeft hiervoor echter geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen of schade onstaan door het overschrijden van de termijn

6.6 Het is Gebruiker enkel toegestaan een persoonlijk rekeningnummer op te geven waarvan de prive sleutel in bezit is van Gebruiker. CryptoKlikker.nl is niet verantwoordelijk voor verlies of schade na het versturen van de uitbetaling

6.7 CryptoKlikker.nl behoudt ten alle tijde het recht een aanvraag voor uitbetaling zonder opgaaf van redenen te weigeren

Artikel 7. Beschikbaarheid

7.1 CryptoKlikker.nl heeft het recht om (gedeelten van) de Website en bijbehorende programmatuur tijdelijk buiten gebruik te stellen. CryptoKlikker.nl streeft ernaar Gebruiker hiervan tijdig op te hoogte te stellen

7.2 CryptoKlikker.nl heeft het recht om (gedeelten van) de Website en bijbehorende programmatuur aan te passen. CryptoKlikker.nl streeft ernaar Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen

7.3 CryptoKlikker.nl geeft geen enkele garantie voor de funcionaliteit en beschikbaarheid van de Website en bijbehorende programmatuur. CryptoKlikker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade onstaan ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Website of wijzigingen in de functionaliteit

Artikel 8. Privacy

8.1 CryptoKlikker.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers volgens het privacy statement, gepubliceerd op de Website

8.2 De inhoud van CryptoKlikker.nl kan links bevatten naar webpagina's van derden. Daar is het privacy beleid van de respectievelijke derde van toepassing. CryptoKlikker.nl is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van derden

Artikel 9. Duur en beeindiging

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd

9.2 Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder moment beeindigen door het Account op de Website te verwijderen

9.3 Indien Overeenkomst wordt beeindigt komen opgespaarde CryptoCredits te vervallen

9.3 CryptoKlikker.nl behoudt ten alle tijde het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te beeindigen

Artikel 10. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

14.1 CryptoKlikker.nl behoudt ten alle tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

14.2 CryptoKlikker.nl zal Gebruiker op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen door middel van een mailing. Onbelangrijke wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd

14.3 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Indien Gebruiker deze wijziginen niet accepteerd kan Gebruiker de overeenkomst beeindigen volgens artikel 9 lid 2 van deze Algemen Voorwaarden

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Contactgegevens

CryptoKlikker.nl
Anne Franklaan 233
1403HM Bussum<